Aktualności


07 Lip 2011

Wspólna deklaracja "Europa musi stać się bardziej socjalna!"

Forum informacyjne | Darujemy sobie socjalną Europę? Polityka cięć i jej następstwa w Czechach, Polsce i w Niemczech

Polityka cięć w krajach Unii Europejskiej prowadzi do tego, że to nie winowajcy kryzysu, lecz społeczeństwo, a w szczególności socjalnie słabi mają ponieść jego koszty.

Wskutek cięć w inwestycjach, oświacie, świadczeniach socjalnych, wydatkach na młodzież i wynagrodzeniach poważnie zagrożona jest przyszłość ludzi oraz coraz bardziej zaostrza się ekonomiczny i społeczny podział w Europie.

Kryzys finansowy i gospodarczy sprawił, że Unia Europejska i jej kraje członkowskie w jeszcze większym stopniu skupiają się na kredo liberalnej gospodarki. W centrum strategii znajdują się:

• uelastycznianie rynku pracy
• kapitalizacja systemów zabezpieczenia społecznego
• prywatyzacja dóbr i usług publicznych

Zamiast wyciągnąć naukę z kryzysu, rządy stawiają na jeszcze więcej elastyczności i mniej bezpieczeństwa socjalnego. Niepewne zatrudnienie i praca tymczasowa odżywają obecnie na nowo.

Rządowy kurs na cięcia budżetowe w Polsce, Niemczech i Czechach jeszcze bardziej zaostrzy mizerną sytuację finansową sektora usług komunalnych. Instytucje państwowego i komunalnego zaopatrzenia bytowego są w coraz większym stopniu wydzielane z sektora publicznego: poczta i telekomunikacja, zakłady komunikacyjne i komunalne, szpitale, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo etc. Ma to następstwa zarówno dla jakości usług jak też dla warunków pracy i współdecydowania w zakładach.

Podstawową przesłanką dla zaufania obywateli do europejskiej idei jest jednak aktywne wspieranie prospołecznej Europy.

My jako związki zawodowe uważamy usługi publiczne z przyczyn społecznych i ekonomicznych za nieodzowne i konieczne dla spójności regionów w Europie. Muszą one mieć wysoką jakość, być dostępne i osiągalne finansowo dla wszystkich.

Dlatego domagamy się skutecznego zobowiązania Unii Europejskiej do postępu społecznego. Związki zawodowe w Europie i regionie przygranicznym Saksonii, Dolnego Śląska i Północnych Czech angażują się w tworzene Europy socjalnej: Europy wzajemnego wsparcia, solidarności i współdecydowania.

Wspólna deklaracja "Europa musi stać się bardziej socjalna!"

hasła dla tego wpisu:  Europa« powrót do zestawienia